اقص درباره محیط و تمایل به آغاز یک فعالیت مستقل بی آنکه شخص بداند آیا موفق خواهد شد یا خیر؟ (Fry, 1993)
تعاریف عملیاتی
برای اندازه گیری قابلیت های کارآفرینی معلمان از پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده شده که تعریف عملیاتی آنها به شرح زیر می باشد:
1- توفیق طلبی: توفیق طلبی در این پژوهش بوسیله سؤال های 1 الی 6 پرسشنامه مشخص می شود.
2- نیاز به استقلال: نیاز به استقلال در این پژوهش بوسیله سؤال های 7 الی 9 پرسشنامه مشخص می شود.
3- گرایش به خلاقیت: گرایش به خلاقیت در این پژوهش بوسیله سؤال های 10 الی 13 پرسشنامه مشخص می شود.
4- تمایل به ریسک و مخاطره: تمایل به ریسک و مخاطره در این پژوهش بوسیله سؤال های 14 الی 19 پرسشنامه مشخص می شود.
5- کنترل درونی: کنترل درونی در این پژوهش بوسیله سؤال های 20 الی 25 پرسشنامه مشخص می شود.