ست. کتابخانهها و مراکز اطلاعرسانی، بهمنظور رویارویی موثر با این تغییرات و برآورده ساختن نیازهای مراجعانشان، نیازمند بهرهگیری از الگوهای کیفیتی میباشند تا بر اساس آنها بتوانند میزان توفیق و کیفیت خدماتشان را بسنجند و نتایج حاصل از این اقدامات را دستمایهی بهبودِ کیفیت خدماتِ خود قرار دهند.
در این فصل، ضمن بررسی مفهوم کیفیت و شرح کوتاهی از زمینهی پیدایش و گسترش مطالعات مدیریت کیفیت، به معرفی نگرش مدیریت کیفیت فراگیر، پرداخته خواهد شد، زیرا این نگرش به لحاظ زیر بنایی، مبنای شکلگیری سایر الگوهای مدیریت کیفیت، ازجمله الگوی تعالی سازمانی است که در این پژوهش، از آن استفاده شده است. در ادامهی این بخش، الگوهای مذکور معرفی خواهند شد و از ارتباط سنجش عملکرد و مدیریت کیفیت فراگیر گفته میشود. سخن پایانی مبانی نظری، تبیین ضرورت اجرای پژوهشهایی از این دست، در کتابخانهها خواهد بود. پیشینهی پژوهش در خارج و داخل کشور، بههمراه ذکر خلاصهای از آنها، پایان بخش مطالب این فصل میباشد.

2-2- گسترهی مفهومی کیفیت
در این قسمت، پس از مروری بر تعاریف کیفیت، به معرفی اجمالی مدیریت کیفیت فراگیر خواهیم پرداخت و در ادامه، از ارتباط سنجش عملکرد و مدیریت کیفیت فراگیر سخن خواهیم گفت.