مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله با موضوع مدیریت، الگوهای، کیفیت،، فراگیر، ، کتابخانهها

ست. کتابخانهها و مراکز اطلاعرسانی، بهمنظور رویارویی موثر با این تغییرات و برآورده ساختن نیازهای مراجعانشان، نیازمند بهرهگیری از الگوهای کیفیتی میباشند تا بر اساس آنها بتوانند میزان توفیق و کیفیت خدماتشان را بسنجند و Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله درباره ، منبع:، کاربری، زمین، (کاوشگران:، معدن

دان در ایستگاه ده بالا( 88-1385) – منبع: (آمایشگران پویای محیط: 1389116نمودار 6-3 تغییرات حداقل، حداکثر و متوسط رطوبت نسبی ایستگاه یزد به درصد(1391)- منبع: سازمان هواشناسی کشور(1391)- ترسیم از نگارنده117نمودار 7-3 تغییرات حداقل، حداکثر Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق با موضوع معدن، کاربری، سایت، گزینه، متروکه،

ه زرشک( از توابع تفت) به یک سایت توریستی – تفریحی برای گردشگران داخلی و خارجی1-4 پیشینه تحقیق در سطح جهانی، در زمینه تغییر کاربری معادن متروکه به سایت توریستی به عنوان نمونه می توان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه در مورد ، مدیریت، کتابخانههای، سنجش، تعالی، علوم

ت نیل به اهداف آن یاری رسانند. در استان خوزستان، انتظار میرود که در کتابخانههای دو دانشگاه بزرگ این منطقه، فناوری های اطلاعاتی، در جهت رشد و اعتلای هرچه بیشتر آموزش و پژوهش، به نحوِ Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق با موضوع خوشه‌بندی، معیار، یادگیری، پیوندی، ، پیشنهادی

. الگوریتم پیوندی منفرد با استفاده از معیار فاصله Cosine …………………………………………………………… 123شکل4-10. الگوریتم پیوندی کامل با استفاده از معیار فاصله اقلیدسی …………………………………………………………. 124شکل4-1?. الگوریتم پیوندی کامل با استفاده از معیار فاصله Hamming …………………………………………………….. 124شکل4-1?. الگوریتم Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه با موضوع ، پیوندی، خوشه‌بندی، ماتریس، سلسله، خوشه

را به صورت پایین به بالا بسازند، الگوریتم‌های خوشه‌بندی سلسله مراتبی تراکمی38 نامیده می‌شوند. همچنین، اگر آن‌ها دندوگرام را به صورت بالا به پایین بسازند، الگوریتم‌های خوشه‌بندی سلسله مراتبی تقسیم‌کننده39 نامیده می‌شوند [26]. مهم‌ترین روش‌های Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه در مورد ، کارآفرینی، دانش، معلمان، جامعه، طلبی،

خوشه ای و تصادفی طبقه ای بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل نتایج و داده ها با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی مثل فراوانی، میانگین، انحراف معیار، تحلیل رگرسیون و… به Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله با موضوع کارآفرینی، معلمان، دانش، پرورش، تعلیم، تربیت

1985)در سال های اخیر، نیاز به دانش آموختگان و دانشجویان کارآفرین افزایش یافته است و هدف بسیاری از مراکز آموزشی معتبر جهان، پرورش دانش آموختگان کارآفرین است. در واقع، پرورش استعداد کارآفرینانه دانش آموختگان به Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق با موضوع ، معلمان، مدارس، متوسطه، شهرستان، کارآفرینی

دهد که می توانند در هر زمینه ای نوآورانه عمل کنند، فرصت ها را شناسایی و حتی خود فرصت ها را ایجاد کرده، خطرپذیر باشند، اتخاذ تصمیم کنند، مشکلات را تجزیه و تحلیل کنند و Read more…

By 92, ago